مسکن چیتگر

منطقه 22 شهرک چیتگر

مسکن چیتگر

منطقه 22 شهرک چیتگر

ملک های ویژه

خرید و فروش

5

پهنه ها

20,000

واحد های مسکونی

60

بلوک ها

854

Awards Win

گردشگری منطقه

رسانه تصویری شهرک چیتگر